Bảng tính chi phí lắp đặt điều hòa

Bảng tính chi phí lắp đặt điều hòa 1 ngựa 9000BTU

Tham khảo Điều hòa 1 ngựa 9000BTU giá rẻ

 STT   Tên hàng hóa, dịch vụ   ĐVT   Số lượng   Đơn giá 
 I   Điều hòa 9000BTU 1 ngựa          890.000
        1  Nhân công  Bộ                1         250.000
        2  Ống đồng (6.1mm) đã quấn cách ẩm, bảo ôn  m                3         540.000
        3  Giá đỡ dàn nóng  Bộ                1         100.000
        4  Vật tư khác  Bộ 1           50.000
 Ghi chú: Chiều dài ống đồng phải tối thiểu 3m theo yêu cầu kỹ thuật.
 II   Phát sinh khác (nếu có) 
        1  Automat 15 – 30A  Cái                1           75.000
        2  Dây điện đôi 1.5mm  m           15.000
        3  Kiểm tra đường ống cũ (bắt buộc)  Bộ                1         150.000
        4  Sửa đường ống nếu bị lỗi (chỉ nhân công)  Bộ                1         100.000
        5  Tháo máy cũ  Bộ                1         100.000
        6  Nhân công đục tường chôn đường ống đồng, ống nước + tô trát thô.  m           50.000
        7  Chi phí thuê dàn giáo  Bộ

Bảng tính chi phí lắp đặt điều hòa 1.5 ngựa 12000BTU

Tham khảo Điều hòa 1.5 ngựa 12000BTU giá rẻ

 STT   Tên hàng hóa, dịch vụ   ĐVT   Số lượng   Đơn giá 
 I   Điều hòa 1.5 ngựa 12.000BTU          1.020.000
     1  Nhân công  Bộ                1         300.000
     2  Ống đồng (6.1mm) đã quấn cách ẩm, bảo ôn  m                3         570.000
     3  Giá đỡ dàn nóng  Bộ                1         100.000
     4  Vật tư khác  Bộ 1           50.000
 Ghi chú: Chiều dài ống đồng phải tối thiểu 3m theo yêu cầu kỹ thuật
 II   Phát sinh khác (nếu có) 
     1  Automat 15 – 30A  Cái                1           75.000
     2  Dây điện đôi 2.5 mm  m           20.000
     3  Ống nước d21  m           10.000
     4  Kiểm tra đường ống cũ (bắt buộc)  Bộ                1         150.000
     5  Sửa đường ống nếu hư hỏng (chỉ nhân công)  Bộ                1         100.000
     6  Tháo máy cũ  Bộ                1         100.000
     7  Nhân công đục tường chôn đường ống đồng, ống nước + tô trát thô.  m           50.000
     8  Chi phí thuê dàn giáo  Bộ

Bảng tính chi phí lắp đặt điều hòa 2 ngựa 18000BTU

Tham khảo Điều hòa 2.0 ngựa 18000BTU giá rẻ

 STT   Tên hàng hóa, dịch vụ   ĐVT   Số lượng   Đơn giá 
 I   Điều hòa 2 ngựa 18.000BTU       1.200.000
     1  Nhân công  Bộ             1         400.000
     2  Ống đồng (6.1mm) đã quấn cách ẩm, bảo ôn  m             3         600.000
     3  Giá đỡ dàn nóng  Bộ             1         150.000
     4  Vật tư khác  Bộ 1           50.000
 Ghi chú: Chiều dài ống đồng phải tối thiểu 3m theo yêu cầu kỹ thuật, có thể dài hơn tùy theo vị trí, địa thế lắp đặt thực tế.
 II   Phát sinh khác (nếu có) 
     1  Automat 15 – 30A  Cái             1           75.000
     2  Dây điện đôi 4.0 mm  m           30.000
     3  Ống nước d21  m           10.000
     4  Kiểm tra đường ống cũ (bắt buộc)  Bộ             1         150.000
     5  Sửa đường ống cũ nếu có hư hỏng (chỉ nhân công)  Bộ             1         100.000
     6  Tháo máy cũ  Bộ             1         100.000
     7  Nhân công đục tường chôn đường ống đồng, ống nước + tô trát thô.  m           50.000
     8  Chi phí thuê dàn giáo  Bộ

Đơn giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm trong năm