Bảng tính chi phí lắp đặt điều hòa

Bảng tính chi phí lắp đặt điều hòa 1 ngựa 9000BTU

 STT  Tên hàng hóa, dịch vụ  ĐVT  Số lượng  Đơn giá 
 I  Điều hòa 9000BTU 1 ngựa         740.000
        1 Nhân công Bộ               1        300.000
        2 Ống đồng (6.1mm) đã quấn cách ẩm, bảo ôn m               3        360.000
        3 Giá đỡ dàn nóng Bộ               1          80.000
 Ghi chú: Chiều dài ống đồng phải tối thiểu 3m theo yêu cầu kỹ thuật, có thể dài hơn tùy theo vị trí, địa thế lắp đặt thực tế
 II  Phát sinh khác (nếu có) 
        1 Automat 15 – 30A Cái               1          75.000
        2 Dây điện đôi 1.5mm m          15.000
        3 Kiểm tra đường ống bị hở, nứt, lỗi không.
Bắt buộc đối với đường ống có sẵn.
 Bộ               1        150.000
        4 Sửa đường ống nếu bị lỗi (chỉ nhân công) Bộ               1        100.000
        5 Tháo máy cũ Bộ               1        100.000
        6 Nhân công đục tường chôn đường ống đồng, ống nước + tô trát thô. m          50.000
        7 Chi phí thuê dàn giáo Bộ

Bảng tính chi phí lắp đặt điều hòa 1.5 ngựa 12000BTU

 STT  Tên hàng hóa, dịch vụ  ĐVT  Số lượng  Đơn giá 
 I  Điều hòa 1.5 ngựa 12.000BTU         820.000
     1 Nhân công Bộ               1        300.000
     2 Ống đồng (6.1mm) đã quấn cách ẩm, bảo ôn m               3        420.000
     3 Giá đỡ dàn nóng Bộ               1        100.000
 Ghi chú: Chiều dài ống đồng phải tối thiểu 3m theo yêu cầu kỹ thuật, có thể dài hơn tùy theo vị trí, địa thế lắp đặt thực tế
 II  Phát sinh khác (nếu có) 
     1 Automat 15 – 30A Cái               1          75.000
     2 Dây điện đôi 2.5 mm m          20.000
     3 Ống nước d21 m          10.000
     4 Kiểm tra đường ống bị hở, nứt, lỗi không.
Bắt buộc đối với đường ống có sẵn.
 Bộ               1        150.000
     5 Sửa đường ống nếu bị lỗi (chỉ nhân công) Bộ               1        100.000
     6 Tháo máy cũ Bộ               1        100.000
     7 Nhân công đục tường chôn đường ống đồng, ống nước + tô trát thô. m          50.000
     8 Chi phí thuê dàn giáo Bộ

Bảng tính chi phí lắp đặt điều hòa 2 ngựa 18000BTU

 STT  Tên hàng hóa, dịch vụ  ĐVT  Số lượng  Đơn giá 
 I  Điều hòa 2 ngựa 18.000BTU      1.110.000
     1 Nhân công Bộ            1        400.000
     2 Ống đồng (6.1mm) đã quấn cách ẩm, bảo ôn m            3        510.000
     3 Giá đỡ dàn nóng Bộ            1        200.000
 Ghi chú: Chiều dài ống đồng phải tối thiểu 3m theo yêu cầu kỹ thuật, có thể dài hơn tùy theo vị trí, địa thế lắp đặt thực tế.
 II  Phát sinh khác (nếu có) 
     1 Automat 15 – 30A Cái            1          75.000
     2 Dây điện đôi 4.0 mm m          30.000
     3 Ống nước d21 m          10.000
     4 Kiểm tra đường ống bị hở, nứt, lỗi không.
Bắt buộc đối với đường ống có sẵn.
 Bộ            1        150.000
     5 Sửa đường ống nếu bị lỗi (chỉ nhân công) Bộ            1        100.000
     6 Tháo máy cũ Bộ            1        100.000
     7 Nhân công đục tường chôn đường ống đồng, ống nước + tô trát thô. m          50.000
     8 Chi phí thuê dàn giáo Bộ